A+ R A-

Statut

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „IN ART” (zwane dalej Stowarzyszeniem) jest dobrowolnym, samorządnym trwałym zrzeszeniem osób fizycznych. Stowarzyszenie podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, a z chwilą wpisu uzyskuje osobowość prawną.

§ 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz Stowarzyszenia jest Konin. Stowarzyszenie dla realizacji swych celów, może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, jednakże do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji, w których członkostwo Stowarzyszenia służy realizacji jego celów statutowych. Decyzja w sprawie przynależności do wyżej wymienionych podmiotów podejmowana jest uchwałą Walnego Zebrania.

§ 5

Stowarzyszenie używa pieczęci i wywiesza szyldy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ROZDZIAŁ II

Cele Stowarzyszenia

§ 6

Cele Stowarzyszenia:

1. Popularyzowanie kultury.
2. Animacja środowisk lokalnych.
3. Prowadzenie działalności oświatowo-wychowawczej.
4. Wspieranie kultury, sztuki, ochrona dóbr narodowych i tradycji regionalnych.
5. Doskonalenie warsztatu w zakresie propagowania kultury, nauki, postaw obywatelskich i społecznych poprzez udział w różnego rodzaju szkoleniach.
6. Promowanie ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
7. Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez działania w zakresie turystyki, kultury fizycznej, sportu, profilaktyki uzależnień i rehabilitacji.
8. Działalność dobroczynna.
9. Propagowanie postaw obywatelskich i prospołecznych.
10. Działanie na rzecz integracji europejskiej i integracji społeczności lokalnych.

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i oświatowych.
2. Tworzenie i prowadzenie instytucji o charakterze społeczno-kulturalnym, klubów i fundacji.
3. Prowadzenie szkoleń, seminariów, warsztatów i obozów.
4. Uczestnictwo w różnego rodzaju szkoleniach.
5. Współpraca z władzami państwowymi i samorządowymi oraz z instytucjami, organizacjami i przedstawicielami mediów.
6. Prowadzenie działalności promocyjnej, wydawniczej i informacyjnej.
7. Opracowywanie ekspertyz, analiz, raportów i opinii dotyczących działalności społeczno-kulturalnej.
8. Wypowiadanie się w ważnych sprawach dla działalności społeczno-kulturalnej, przedstawianie problemów i potrzeb tejże działalności.
9. Reprezentowanie przed Sądem w sprawach spornych.
10. Animowanie kontraktów i wymiany kulturalnej z zagranicą, a w szczególności z krajami Unii Europejskiej.
11. Inne działania zgodne z celami statutowymi Stowarzyszenia.

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§ 8

Stowarzyszenie zrzesza członków zwyczajnych, honorowych i wspierających.

§ 9

1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia stają się wszyscy uczestnicy Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia.
2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, która złoży deklarację i zostanie przyjęta przez Zarząd.

§ 10

1. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie osobom szczególnie zasłużonym dla działalności Stowarzyszenia.
2. Pozbawienie członkostwa honorowego wymaga uchwały Walnego Zebrania, podejmowanej na wniosek Zarządu.

§ 11

1. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, która zdeklaruje wsparcie materialne lub organizacyjne działalności stowarzyszenia.
2. Deklaracja przystąpienia członka wspierającego do Stowarzyszenia wymaga akceptacji Zarządu w formie uchwały.

§ 12

Członek zwyczajny ma prawo do:
• wpływania na kierunki działalności Stowarzyszenia,
• czynnego i biernego wyboru do władz Stowarzyszenia,
• uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,
• otrzymywania wydawnictw i materiałów informacyjno-szkoleniowych Stowarzyszenia na warunkach preferencyjnych,
• otrzymywania stypendiów i innych form pomocy w rozwoju zawodowym.

§ 13

Członek zwyczajny ma obowiązek:
• aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia,
• przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
• regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 14

Członek honorowy ma prawa zwyczajnego członka – bez czynnego i biernego prawa wyborczego. Do jego obowiązków należy:
• aktywne uczestnictwo w działalności Stowarzyszenia,
• przestrzeganie postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
• prawo udziału z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

§ 15

Członek wspierający ma prawo uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia. Do jego obowiązków należy wywiązywanie się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, prawo udziału z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

§ 16

Członkowie honorowi i wspierający są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 17

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
• zgonu członka,
• skreślenia przez Zarząd, w drodze uchwały, z powodu niepłacenia składek członkowskich przez 3 miesiące, po uprzednim upomnieniu,
• dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu,
• wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia,
• utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego – osobę prawną lub wstrzymania zadeklarowanej pomocy dla Stowarzyszenia.

§ 18

Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie, w terminie 30 dni, do Walnego Zebrania, którego uchwała jest ostateczna. Rozdział IV Władze Stowarzyszenia § 18 Władze Stowarzyszenia tworzą:

1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.

§ 19

1. Najwyższa władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia biorą udział wszyscy członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym oraz członkowie honorowi i wspierający z głosem doradczym.

§ 20

Do uprawnień Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy w szczególności:
1. uchwalenie zmian statutu Stowarzyszenia,
2. ustalenie kierunków działalności Stowarzyszenia,
3. ustalanie wysokości składki członkowskiej,
4. podejmowanie uchwał w sprawie zasad funkcjonowania systemu finansowego Stowarzyszenia oraz zasad prowadzenia przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej i wydawniczej,
5. podejmowanie uchwał we wszystkich ważnych dla Stowarzyszenia sprawach nieuregulowanych statutem,
6. powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu, pozostałych członków zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej,
7. rozpatrywanie odwołań członków zwyczajnych Stowarzyszenia od uchwał Zarządu,
8. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
9. rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi po upływie kadencji,
10. rozwiązanie Stowarzyszenia.

§ 21

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest 1 raz w roku.

§ 22

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek co najmniej 25% ogólnej liczby zwyczajnych członków Stowarzyszenia,
c) na wniosek Komisji Rewizyjnej.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia winno być zwołane w terminie trzech miesięcy od wpłynięcia wniosku i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 23

Informacja o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, wraz z porządkiem obrad, powinna dotrzeć do członków Stowarzyszenia nie później niż na jeden miesiąc kalendarzowy przed terminem.

§ 24

Uchwały Zebrania Członków oraz Komisji Rewizyjne Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności - w pierwszym terminie - co najmniej 50% wszystkich członków Stowarzyszenia lub – w drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia– bez względu na liczbę obecnych.

§ 25

1. Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd.
2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 osób wybranych przez Walne Zgromadzenie na 3–letnią kadencję. W skład Zarządu wchodzi każdorazowo: Prezes, Sekretarz oraz Skarbnik.

§ 26

Do uprawnień Zarządu należy:
1. organizowanie bieżącej działalności Stowarzyszenia,
2. podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia, nieuregulowanych statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
3. zwoływanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
4. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
5. przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.

§ 27

1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy składu osobowego Zarządu.
2. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

§ 28

1. Zabrania Zarządu odbywają się co najmniej raz na kwartał.
2. Zarząd ma obowiązek umożliwić udział Komisji Rewizyjnej w posiedzeniach Zarządu.

§ 29

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób i wybiera ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza.

§ 30

Do uprawnień i obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia przynajmniej raz do roku pod względem zgodności z przepisami prawa, statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
2. przedstawienie Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia oceny działalności Zarządu i stawianie wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium,
3. przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia sprawozdania ze swojej działalności,
4. sporządzanie corocznych ocen działalności Stowarzyszenia i podawanie ich do wiadomości członków,
5. delegowanie członków Komisji Rewizyjnej do uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 31

W przypadku ustąpienia członka władz Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo uzupełnienia składu w drodze kooptacji do wysokości 1/3 liczebności składu pochodzącego z wyboru.

§ 32

1. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych jest upoważniony Prezes Zarządu jednoosobowo bądź dwóch innych członków Zarządu działających łącznie.
2. Do składania oświadczeń woli we wszystkich innych niż majątkowe sprawach jest upoważniony Prezes Zarządu jednoosobowo bądź dwóch innych członków Zarządu działających łącznie. Rozdział V Fundusze i majątek Stowarzyszenia

§ 33

Fundusze i majątek Stowarzyszenia powstają ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności gospodarczej, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej i dotacji państwowych.

§ 34

Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy członków Stowarzyszenia.

§ 35

Wysokość składek członkowskich uchwala Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

§ 36

1. Majątek Stowarzyszenia składa się z ruchomości i nieruchomości.
2. Funduszami i majątkiem zarządza Zarząd
3. Nabywanie i zbywanie nieruchomości wymaga uchwały Zarządu. Rozdział VI Zmiany statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 37

Uchwały w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia, podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków.

§ 38

W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia, Walne Zebranie podejmie uchwałę o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.

Login to post comments

Informacje in Art

Zarząd

Komentarze